شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کلیماتوریسم توریسم اقلیمی در شهرستان رشت

کلیماتوریسم توریسم اقلیمی در شهرستان رشت در استان گيلان

/post-7108/

اقلیم مهمترین عامل در توسعه صنعت توریسم محسوب می شود. مسافرتهای گروهی و دسته جمعی با شرایط آب و هوایی پیوند می خورد. عامل ارتفاع و اعتدال درجه حرارت به همراه مناسب بودن شكل ظاهری زمین و قابلیت دسترسی آن، از عواملی محسوب می شوند كه شرایط توریسم زمستانی را فراهم می آورند. در برنامه ریزیهای...