شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

کهن ترین زبان های جهان که همچنان مورد استفاده هستن

کهن ترین زبان های جهان که همچنان مورد استفاده هستند

/post-6057/

تکامل زبان درست مانند تکامل بیولوژیکی است که با دقت فراوان و نسل به نسل اتفاق می افتد. بنابراین هیچ گونه نقطه ی بارز شکستی بین یک زبان و زبان دیگری که از دل آن برآمده نیست. به همین دلیل غیرممکن است که بگوییم یک زبان از دیگری قدیمی تر است؛ تمامی زبان ها قدمتی به اندازه ی عمر بشریت دارند. با...