شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گاز طبیعی

درباره استان خوزستان

/post-376/

استان خوزستان با مساحت ۶۴۲۳۶ کیلومتر مربع در جنوب غربیایرانو در محدوده ۴۷ درجه و ۴۲ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۹ دقیقه طول شرقی ازنصف‌النهارگرینویچو ۲۹ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۵۸ دقیقه شمالی از خط استوا قراردارد این استان از شمال به استانلرستانو از شمال شرقی به استاناصفهاناز شمال غربی به...