شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گاهی جاده مقصد می شود

گاهی جاده مقصد می شود

/post-5131/

پرسه ای در جاده های اطراف تهران ماشین داشته باشی هوا هم بهاری باشد دلت هم جای خنکی بخواهد و از شلوغی و آلودگی، از سروصدا و ازدحام شهر خسته شده‌ باشی، چه کار می‌کنی؟ دوست داری بزنی به جاده. ‌‌جایی که فوری بعد از شلوغی‌ها در دسترس مناظر خوب و هوای آزاد و خنک قرار بگیری. تختی و جویی باشد که...