شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گذری بر جاذبه های سیاحتی و طبیعی شهر اراک

گذری بر جاذبه های سیاحتی و طبیعی اراك

/post-7003/

● موقعیت و تقسیمات جغرافیایی: استان مركزی به عنوان چهارراهی است كه استانهای غربی، شرقی و شمالی جنوبی را به یكدیگرمتصل می كند. استان مركزی از شمال به استانهای تهران وقزوین وازجنوب به استانهای اصفهان ولرستان، ازغرب به استان همدان و از شرق به استان قم محدود شده است و مركزآن شهرستان اراك می...