شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

گذر به سرزمین دکتر حسابی ها

گذر به سرزمین دکتر حسابی ها

/post-4200/

تاریخ تفرش را معروف به تکیه هایی می دانند که بر چوب استوار است چوب هایی از درختان بلند این خطه. شهری که تکه های چوب بی جان در دل تکیه های بلند قامت جان گرفته تا تعزیه های فاخر در آنها برگزار شود تکیه هایی که امروز به مکان های دیدنی در این شهر تبدیل شده و نشان از قدمت و تاریخچه پربار تفرش...