شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گربه دوست ها این مکان ها را از دست ندهند

گربه دوست ها این مکان ها را از دست ندهند

/post-5165/

برخی از انسان ها از گربه ها متنفر هستند و آنها را شوم یا بی چشم و رو می پندارند. به طور عمومی نیز برای مثال زدن فردی که قدر شناس نیست به او صفت گربه می دهیم. اما این موجودات زیبا و دوست داشتنی حرکات و افسون گری های زیبایی دارند که دوستداران گربه را غرق در لذت می کند. کم نیستند افرادی که...