شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری در قرآن

گردشگری در قرآن 3

/post-7231/

یكی از واژه هایی كه در رابطه با گردشگر ی و جهان گردی در قرآن مطرح شده است, واژه سیاحت است این كلمه با سایر اشكال آن در چند جای قرآن به چشم می خورد در این جا می پردازیم به ارائه سیمانگاری قرآن درباره شماری از شخصیتهای الهی كه زندگی آنان همراه بوده است با سفرها و مهاجرتهای گوناگون: ●ابراهیم...

گردشگری در قرآن 2

/post-7230/

یكی از واژه هایی كه در رابطه با گردشگر ی و جهان گردی در قرآن مطرح شده است, واژه سیاحت است این كلمه با سایر اشكال آن در چند جای قرآن به چشم می خورد قرآن مجید, به هنگام ترسیم سیمای مؤمنان و تصویر چهره فرزانگان به تكلیفهای فردی و اجتماعی و ویژگیهای ارزشی آنان اشاره می كند و یكی از آن ویژگیها...

گردشگری در قرآن 1

/post-7229/

یكی از واژه هایی كه در رابطه با گردشگر ی و جهان گردی در قرآن مطرح شده است, واژه (سیاحت) است. این كلمه با سایر اشكال آن در چند جای قرآن به چشم می خورد. قرآن, كتابی است جامع و فراگیر كه به عنوان منبع بنیادی و اساسی در فهم و دست یابی به احكام شرعی, سخن نخستین را می زند. هر پژوهشگری از هر...