شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری راهی به سوی تفاهم ملت ها

گردشگری, راهی به سوی تفاهم ملت ها است

/post-6994/

وقتی بدانیم كه نام كرمان را بر سنگ نوشته های داریوش می توان دید، آن وقت شاید بتوانیم نگاه روشن تری به تاریخ و تمدن شكل گرفته در این استان بیندازیم.در آن سنگ نوشته، «كرمان » نام ناحیه ای است كه از آنجا چوب «یاك» برای كاخ های هخامنشی حمل می شده است. با این حال آثار كشف شده باستانی در جیرفت و...