شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار

گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار

/post-6243/

با توجه به بیانیه هزاره سوم سازمان ملل متحد و اجلاس‌های متعدد در سراسر دنیا پایداری به عنوان بخش اساسی نظم جهانی شناخته می‌شود و توسعه پایدار از اصولی است که اندیشمندان و صاحبنظران مورد توجه قرار می‌دهند. این بدان معنی است که حفظ استانداردهای سطح زندگی آینده بشریت اهمیت بسیار زیادی دارد به...