شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگری و آمار

گردشگری و آمار

/post-6424/

«آمار» سوای برداشت علمی و کاربردی یکی از ابزار و دلایل حسن خدمت و پیشرفت کارها در کشور است و به همین جهت هم هست که در صورت لزوم گاه بیگاه به صورت یک وسیله در دست مسوولین رده های مختلف در حال کاهش یا رشد است و البته کمتر هم دیده شده آمارهای ارائه شده به طور جدی مورد تحقیق قرار گیرد و صحت و...