شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گردشگر خارجی در حسرت غذای ایرانی

گردشگر خارجی در حسرت غذای ایرانی

/post-3773/

حوزه غذا سال هاست که در ایران مغفول مانده در حالی که تمدن غذایی ما در کنار دو تمدن چینی و رومی 3 مکتب اصلی کهن غذای جهان را تشکیل می دهد حوزه غذا سال هاست که در ایران مغفول مانده در حالی که تمدن غذایی ما در کنار دو تمدن چینی و رومی 3 مکتب اصلی کهن غذای جهان را تشکیل می دهد. غذا از معیارهای...