شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

گنجشک سانان

کمرکولی کوچک

/post-2236/

مشخصات ظاهری: این پرنده 14 سانتی متر طول دارد و شکل و اندازه اش شبیه کمرکولی درختی، اما د رمجموع کمرنگتر است. بهترین راه شناسایی آنها از یکدیگر، تفاوت زیستگاه هایشان است. بسیار پر سر و صدا بدوه و اغلب از صدایشان؛ که از فاصله ی دور شنیده می شود. می توان به وجود آنان پی برد .در مقایسه ی با...

کمرکولی بزرگ

/post-2235/

مشخصات ظاهری : این پرنده ، 19 سانتیمتر طول دارد پر و بالش شبیه کمرکولی کوچک، اما به صورت مشخصی بزرگتر است. همچنین منقار بزرگتر گردن ضخیم تر و نوار سیاه چشمی بسیار بلند و واضحی دارد. که به طرف پس سر پهن تر می شود. رفتارش شبیه کمرکولی کوچک است اما غالبا روی درختان با بوته ها دیده می شود....

کمر کولی جنگلی ( کمر کولی درختی)

/post-2234/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 14 سانتیمتر طول دارد روتنه آبی خاکستری و زیر تنه بر حشب نژاد از نخودی قهوه ای تا نخودی کمرنگ، با گلوی کمرنگ تر و پهلوهای قرمز قهوه ای ، که تا زیر دم امتداد دارد. دیده می شود. در زیر دم خال های سفیدی مشاهده منی شود خط چشمی سیاه براق و مشخص و پرهای دم ( به جز جهت...

کلاغ هندی

/post-2233/

مشخصات ظاهری: این پرنده 43 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر و لاغرتر از کلاغ ابلق اما با ظاهری چرکین، منقاری به نسبت بلندتر و محکم تر دم بلندتر و تارک گنبد مانند است پس سر ، گردن و سینه، با طوقی خاکستری از سر و بدن سیاهش جدا می شود. پرنده ای اجتماعی بوده و اغلب در گروه های بزرگ دیده می...

کلاغ نوک سرخ ( زاغ نوک سرخ، کلاغ کوهی نوک سرخ)

/post-2232/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 29 سانتیمتر طول دارد و شبیه کلاغ نوک زرد، اما اندکی بزرگتر است. منقار و پاها قرمز و منقارش بزرگتر از کلاغ نوک زرد است. پرو بال سیاه مایل به آبی براق است. دم نسبتا کوتاه و انتهایش مربع شکل است که هنگام پرواز اندکی مثلث مانند دیده می شود. شبیه کلاغ گردن بور بوده اما...

کلاغ نوک زرد (زاغ نوک زرد)

/post-2231/

مشخصات ظاهری: این پرنده 38 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر ا زکلاغ نوک سرخ اما با منقار زرد رنگ و کوچکتر با خمیدگی کمتر و سر کوچکتر است مانند کلاغ نوک سرخ، اغلب در حال بالبازروی بوده و به صورت گروهی در اطراف قله ی کوه ها دیده می شود. پاها قرمز و رنگ پر وبال سیاه است. اما جلای کلاغ نوک سرخ...

کلاغ گردن بور

/post-2230/

مشخصات ظاهری: این پرنده 33 سانتیمتر طول دارد و از کلاغ های کوچک و سیاهرنگی است که پس سر و گردن و دو طرف صورتش خاکستری است و چشمان بی رنگ و حرکات سریع دارد. منقار و پاها سیاه است. در پرواز در مقایسه با سایر کلاغ ها،کوچکتر بال زدنش سریع تر ومنقارش کوتاهتر است. اغلب به صورت گروهی و همراه با...

کلاغ سیاه

/post-2229/

مشخصات ظاهری : این پرنده 46 سانتیمتر طول دارد و یکدست وسیاه و اندازه اش متوسط است و به واسطه ی منقار بلند و خاکستری نوک تیز ، با پوست لخت خاکستری سفید در قاعده ی آن به آسانی شناخته می شود. برخلاف سایر کلاغ ها تارکش اندکی برجسته بوده و ران هایش از پر پوشیده شده و به شکل مشخصی رشته رشته است...

کلاغ جنگلی

/post-2228/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتیمتر طول دارد و شبیه کلاغ ابلق، اما اندکی لاغرتر بوده وانتهای دمش سه گوش و اندکی بلندتر از دم کلاغ ابلق است. همچنین سر گردتر و منقارش ضخیم تر بوده و نیم نوک بالا خمیدگی بیشتری دارد از غراب کوچکتر و شفاف تر بوده اما تارک گنبدی شکل و پرهای گلو صاف و اندکی زبر...

کلاغ ابلق

/post-2227/

مشخصات ظاهری: این پرنده 47 سانتیمتر طول دارد و نژآدی ازکلاغ کاریون است، با این تفاوت ، که بدن خاکستری و سر، سینه، بال ها و دمش سیاه دیده می شود.این پرنده به رنگ سیاه وسفید چرکی مایل به خاکستری آشنا و فراوان است و نژاد بومی آن د رخوزستان است که قسمت های خاکستری بدنش بسیار کمرنگ بوده به طوری...

12345678»