شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

یارانگردی

استان مازندران

/post-7007/

شهرستان های مازندران ● شهرستان آمل ▪ موقعیت جغرافیایی آمل یكی از شهرستانهای مركزی استان مازندران است كه از شمال به محمود آباد،از شرق به شهرستان بابل،از مغرب به شهرستان نور و از جنوب به استان تهران محدود می شود. ▪ جمعیت برابر آمار سال۱۳۷۵،جمعیت شهرستان آمل ۲۹۸هزار نفر بوده،كه حدود۵۴درصد...