شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

6 هزار کیلومتر پیاده به نام خلیج فارس

۶ هزار کیلومتر پیاده با نام خلیج فارس ايران

/post-6744/

لاغر اندام است، اندکی خجالتی با لبخندی بر کنج لب.در نگاهش برقی است که حکایت از عشقی عمیق دارد. می‌گوید: «هرکس دلش برای ایران و ایرانی بتپد، پیاده راه رفتن برایش چیزی نیست. جانش را هم به کف می‌گیرد.» محمد سامقانی از لندن پیاده تا تهران آمده است و قصد دارد به دیدار خلیج فارس برود. مردی است...