نواحی استان خودمختار بدخشان به مركزيت شهر خاروغمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه ونچ به مركزيت روستای ونچ4.433.2
گردنه‌های مهم:
گردنه يزگولوم با 5295 متر ارتفاع
گردنه اكبي استارگي با 4473 متر ارتفاع

رودهای مهم:
رود دريا پشي خرو
رود يزگولوم
رود ياكزا او

آب گرم مهم:
آب گرم گرم‌چشمه

روستاها و شهرهای مهم: 16