نواحی استان خودمختار بدخشان كوهی به مركزيت شهر خاروغمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه درواز به مركزيت روستای كالای خومب2.8226.1


گردنه‌های مهم:
گرده خبورآباد با ارتفاع 3252 متر
گردنه پياده با ارتفاع 3847 متر
گردنه كورگاواد با ارتفاع 4833 متر
گردنه كفترمال با ارتفاع 2887 متر
گردنه ويشرو با ارتفاع 3212 متر

رودهای مهم:
رود آب روان‌آب
رود آب خوم‌آب

روستاها و شهرهای مهم: 11