نواحي استان خودمختار بدخشان به مركزيت شهر خاروغمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه ایشكاشيم به مركزيت روستای ایشكاشيم
3.55
29.7


گردنه‌های مهم:
گردنه متس با ارتفاع 4432 متر
گردنه آب‌خرو با ارتفاع 3715 متر

رودهای مهم:
رود دريای آب خرو
رود گرم چشمه
رود رامانيت

كوه‌های مهم:
قلّه كاری مركس با ارتفاع 6723 متر
قلّه مايكوفسكی با ارتفاع 6095 متر
قلّه صفرخواجه با راتفاع 5864 متر

آب گرم:
آب گرم آودژ
آب گرم برشار
آب گرم اندرآب
آب گرم درشی
آب گرم زانگ

روستاها و شهرهای مهم: 24