نواحي استان خودمختار بدخشان به مركزيت شهر خاروغ
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه مرغاب به مركزيت روستای مرغاب
38.44
16.7

گردنه‌های مهم:
گردنه شربولاك به ارتفاع 4270 متر
گردنه خرگوش به ارتفاع 4344 متر
گردنه باش گولومبز به ارتفاع 4815 متر
گردنه يانگي‌داوان با ارتفاع 4427 متر
گردنه بيك با ارتفاع 4662 متر
گردنه نيزاتوش با ارتفاع 4314 متر
گردنه دوزخدارا با ارتفاع 4285 متر
گردنه چمن با ارتفاع 4186 متر
گردنه كولما با ارتفاع 4362 متر
گردنه سرتوش با ارتفاع 4536 متر
گردنه آراميتي با ارتفاع 4321 متر
گردنه بودابل با ارتفاع 4058 متر
گردنه اكبي‌تال با ارتفاع 4655 متر
گردنه اوزبل با ارتفاع 4651 متر
گردنه اوزبولاك با ارتفاع 4232 متر
گردنه اوچ بل با ارتفاع 4225 متر
گردنه قيزيل‌آرت با ارتفاع 4280 متر
گردنه آكادميانااوك به ارتفاع 4730 متر

رودهای مهم:
رود چَكَن‌كَلخو
رود بَلگين
رود چان‌اك بورا
رود چالاك تكّه
رود كَتَمَرگنای
رود آيدين كولا
رود چمن شورا
رود سولو ايستيك
رود خنی اولی
رود بيك
رود گرومدی
رود تمدیي
رود شگمبت
رود علی چور
رود طول‌پر
رود سوكسای
رود ماركانسو

كوه‌های مهم:
كوه ابوعلی سينا با ارتفاع 7134 متر
كوه صبخي‌شر‌ك به ارتفاع 6342 متر
كوه بيلي‌اولی به ارتفاع 6065 متر
كوه سامانی به ارتفاع 7495 متر
كوه مسكو به ارتفاع 6785 متر
كوه احمد دانش به ارتفاع 6665 متر
كوه بلند‌كيك به ارتفاع 6946 متر
كوه استقلال به ارتفاع 6940 متر
كوه ودار به ارتفاع 6132 متر
كوه آرناواد به ارتفاع 5992 متر
كوه پت‌خوار به ارتفاع 6083 متر
كوه سرخرسنگ به ارتفاع 5707 متر
كوه كرل‌مكس به ارتفاع 6723 متر
كوه كورژونفسكايا به ارتفاع 7105 متر

درياچه‌های مهم:
درياچه كَرادونا
درياچه كاك‌دژنگيت
درياچه آيدين‌كول
درياچه سلانگور
درياچه دونكل‌ديكول
درياچه شركول
درياچه رنگ‌كول
درياچه بلنكول
درياچه قره‌كول
درياچه خرگوش
درياچه چَكن‌كول
درياچه كالوچ‌كول
درياچه اوكول
درياچه ساسيكول
درياچه توزكو
درياچه زركول

پارك‌ها و مناطق حفاظت شده:
منطقه حفاظت شده زركول
منطقه حفاظت شده موزكول

پارك ملّی تاجيك
آب‌گرم‌های مهم:
آب گرم سامان
آب گرم بختيار

روستاها و شهرهای مهم: 33