نواحي استان خودمختار بدخشان به مركزيت شهر خاروغمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه رشت‌كلا به مركزيت روستای رشت‌كلا4.2625.8


گردنه‌های مهم:
گردنه می‌سَره

رودهای مهم:
 رود شاه دارا
رود شاف دارا
رود بادام دارا
رود نيماس
رود آرانسو
رود ردژينگ
رود نيسپار

درياچه‌های مهم:
درياچه زردف
درياچه توروم‌تاي‌كول
درياچه ديرم‌كول

روستاها و شهرهای مهم:14