نواحي استان خودمختار بدخشان به مركزيت شهر خاروغمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه روشان به مركزيت روستای روشان5.8725.3


گردنه مهم:
گردنه مرچَنسوي به ارتفاع 3120 متر

رودهای مهم:
رود برتنگ
رود خوف‌دارا
رود دژی زف دارا
رود رَومِد درد
رود دِولاخ
رود بردرا
رود لنگر

كوه مهم:
كوه ودار به ارتفاع 6132 متر

درياچه مهم:
درياچه سارز

روستاها و شهرهای مهم:22