نواحي استان خودمختار بدخشان به مركزيت شهر خاروغمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه شوغنان به مركزيت شهر خاروغ4.5637.5رودهای مهم:
رود شاريپ‌دارا
رود بيژن‌دارا
رود تاگوزبولاك
رود گوراندی

كوههای مهم:
قلّه پاتخار به ارتفاع 6083 متر
قلّه سرخرسنگ به ارتفاع 5707 متر

درياچه‌های مهم:
درياچه ريواك‌كول
درياچه‌ اوك‌كول
درياچه زراشكول
درياچه چپ‌دار

شهرها و روستاهای مهم:24