نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه عبدالرحمان جامی به مركزيت منطقه كوی بيشف0.59122.0


روستاها و شهرهای مهم: 5