نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به   هزار نفر)
ناحيه بالجوان به مركزيت روستای بالجوان1.3323.6


رودهای مهم:
رود شورآباد دريا
رود تيرا

روستاها و شهرهای مهم: 5