نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّه
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه دنغره به مركزيت منطقه دنغره
1.99
109.7


ناحيه دنغره علاوه بر قرار گرفتن در يك مسير استراتژيك كه مسير ارتباطی دوشنبه به سمت جنوب و جنوب شرقی كشور را برقرار می‌كند، ناحيه محلّ تولّد رئيس‌جمهور تاجيكستان نيز می‌باشد. كانال دنغره نيز در اين ناحيه قرار دارد.

رودهای مهم:
رود تايرسو

درياچه‌ها:
درياچه مصنوعي سنگ‌توده
درياچه مصنوعي نارك (اين درياچه در محدوده ناحيه نارك نيز قرار دارد.)

روستاها و شهرهای مهم: 8