نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه ياوان به مركزيت منطقه ياوان0.93157.2

رودهای مهم:
رود ياوانسو
رود آبيكيك

كوه‌های مهم:
كوه خواجه زارينگ به ارتفاع 1897 متر

درياچه‌ها:
درياچه مصنوعی بوی گذار

روستاها و شهرهای مهم: 12