نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه جلال‌الدين رومی به مركزيت منطقه كلخوزآباد0.90143.8

چشمه‌های مهم:
ژانگيلسار
اولانبولاق

روستاها و شهرهای مهم: 7