نواحی استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه قباديان به مركزيت روستای قباديان1.85131.9


رودهای مهم:
رود كافرنهان


كوه‌های مهم:
كوه كای پيتاتزای به ارتفاع 1636 متر

روستاها و شهرهای مهم: 8