نواحی استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّه
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه كولاب به مركزيت شهر كولاب
0.27
172.6

شهر تاريخی كولاب و مقبره مير سيّدعلی‌ همدانی در اين ناحيه واقع شده است. قدمت شهر كولاب بيش‌ از 2700 سال می‌باشد. اين شهر يكی از شهرهای اصلی مسير تردد كاروان‌های جاده ابريشم بوده است.

رودهای مهم:
رود ياكسو

چشمه‌های مهم:
پوشيان

روستاها و شهرهای مهم: 5