نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّه
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه قمسنگير به مركزيت منطقه دوستی
0.97
95.6

اين ناحيه هم مرز كشور افغانستان بوده و يكی از مرزهای اصلی برای تردد مسافران و وسايل نقليه سبك و سنگين بين كشور تاجيكستان و افغانستان در اين ناحيه قرار دارد. منطقه حفاظت شده تيگراوايا بالكا نيز در اين ناحيه قرار دارد.

روستاها و شهرهای مهم: 5