نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه مؤمن آباد به مركزيت منطقه مؤمن آباد0.9270.3


منطقه حفاظت شده چهل‌دختران در اين ناحيه قرار دارد.

روستاها و شهرهای مهم: 6