نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّه
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه نارك به مركزيت شهر نارك
0.40
42.6

اين ناحيه به دليل قرار گرفتن سد و نيروگاه عظيم نارك، يكی از مناطق حساس و در عين حال ديدنی و باشكوه تاجيكستان می‌باشد. درياچه سدّ نارك به فاصله كمی از شهر دوشنبه در اين ناحيه قرار گرفته و امكان ماهيگيری، قايقرانی و ديدار از درياچه زيبای آن امكان پذير می‌باشد.

گردنه‌های مهم:
گردنه شرشر

روستاها و شهرهای مهم: 4