نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه پنج به مركزيت منطقه پنج0.8889.9


روستاها و شهرهای مهم: 6