نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه فرخار به مركزيت منطقه فرخار1.18125.9

منطقه ويژه و حفاظت شده قره‌تاق در اين ناحيه قرار گرفته است. 

رودهای مهم:
قيزل سو

روستاها و شهرهای مهم: 8