نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه خاولينگ به مركزيت روستای خاوِلينگ1.7343.9


گردنه‌های مهم:
گردنه خينكك با ارتفاع 2490 متر

رودهای مهم:
رود ياكسو
رود آبی مزار

روستاها و شهرهای مهم:8