نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه خراسان به مركزيت روستای گله‌آباد0.8978.9


گردنه‌های مهم:
گردنه توله نظر به ارتفاع 1617 متر
گردنه فخرآباد به ارتفاع 1247 متر
گردنه خواجه ايزارين به ارتفاع 1897‌متر

روستاها و شهرهای مهم:6