نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه همدانی به مركزيت منطقه ماسكوه0.51118.2


كوه‌های مهم:
كوه خواجه مؤمن به ارتفاع 1334 متر

روستاها و شهرهای مهم: 6