نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه شهر توس به مركزيت منطقه شهرتوس1.5292.4


چشمه و استراحت‌گاه معروف چهل‌وچهارچشمه در اين ناحيه قرار گرفته است.


آب‌گرم‌ها و چشمه‌ها:
آب گرم يانگي‌كوبداغ
آب گرم قاسم بلاغ
آب گرم تگي بلاغ
چشمه معروف چهل و چهارچشمه

روستاها و شهرهای مهم: 9