نواحي استان ختلان به مركزيت شهر قرغان‌تپّهمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه شورآباد به مركزيت روستای شورآباد2.2846.3


منطقه حفاظت شده دشت دژم در اين ناحيه قرار گرفته است.

رودهای مهم:
رود آب ميناب

روستاها و شهرهای مهم: 11