نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستان
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه نورآباد به مركزيت منطقه دربند
0.98
61.1


رود بزرگ وخش در اين ناحيه از به هم پيوستن دو رود بزرگ ديگر به نام سُرخاب و آبيجينگ‌آب شكل می‌گيرد.

روستاها و شهرهای مهم: 5