نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستانمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه راغون به مركزيت شهر راغون0.9331.8


رودهای مهم:
رود وخش

منطقه حفاظت شده:
منطقه حفاظت شده راغون

آب‌گرم‌ها و چشمه‌های مهم:
چشمه آب‌گرم معروف به آب‌گرم

روستاها و شهرهای مهم: 5