نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستانمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه رودكی به مركزيت منطقه سامانيان1.61505.0

شهر دوشنبه، پايتخت كشور تاجيكستان در اين ناحيه قرار دارد.

رودهای مهم:
رود كافر نهان
رود ورزاب

گردنه‌های مهم:
گردنه فخرآباد

روستاها و شهرهای مهم:20