نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستانمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه طويل‌درّه به مركزيت روستای طويل‌درّه4.5115.1


رودهای مهم:
رود آبی ژينگاب
رود سرخ‌ سو
رود آبی مزار
رود آب‌ ژينگااو
رود گرم
رود باژود
رود كرما‌ گلاسير

روستاها و رودهای مهم: 13

قلّه‌های مهم:
قلّه ماسكو به ارتفاع 7495 متر
قلّه سه‌ورتسف به ارتفاع 5188 متر
قلّه ارنود به ارتفاع 5992 متر

مناطق حفاظت شده:
منطقه حفاظت شده سنگوار

گردنه‌های مهم:
گردنه خواجه توركك‌مزار به ارتفاع 3686 متر
گردنه ويس‌ژرف به ارتفاع 4320 متر
گردنه كورگاواد به ارتفاع 4833 متر

يخچال‌های طبيعی:
يخچال طبيعی گندو
يخچال طبيعی گرما