نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستان
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه تورسن‌زاده به مركزيت شهر تورسن‌زاده
1.18
217.7


اين ناحيه، در منطقه مرزی با ازبكستان قرار گرفته و يكی از مرزهای اصلی ورود به تاجيكستان به نام ريگر در اين ناحيه قرار گرفته است. همچنين ورودی جاده بين‌المللی M-41 به تاجيكستان و پارك طبيعی و تاريخی شيركنت در اين ناحيه قرار دارد.

رودهای مهم:
رود قره‌تاغ

روستاها و شهرهای مهم: 6