نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستانمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه فيض‌آباد به مركزيت منطقه فيض‌آباد1.1776.1


رودهای مهم:
رود الاك

آب‌گرم‌ها و چشمه‌های مهم:
آب‌گرم ملا شيخ
آب‌گرم قوم بلاغ
آب‌گرم گرم‌آب