نواحي ولايت تحت امر مركز به مركزيت شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستانمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه شهرنو به مركزيت روستای شهرنو1.0789.4


گردنه مهم:
گردنه مرغ

مناطق حفاظت شده:
منطقه حفاظت شده الماسی

شهرها و روستاهای مهم: 4