نواحي ولايت سغد به مركزيت شهر خجند
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه عينی به مركزيت روستای عينی
5.16
69.1

ناحيه عينی به خاطر وجود مناطق بكر و زيبا و مسيرهای دسترسی سريع از پايتخت تاجيكستان، به عنوان يكی از مهم‌ترين مناطق گردشگری و تفريحی توريستی تاجيكستان مطرح می‌باشد. روستا و رودخانه يغناب، درياچه‌های متعدد از قبيل اسكندركول و كوه‌های زيبايی در اين ناحيه قرار دارند.

رودهای مهم:
رود زرافشان
رود پس‌روددريا
رود كركول
رود يغناب
رود فان‌دريا
رود اسكندريا

مناطق حفاظت شده:
منطقه حفاظت شده اسكندركول
منطقه حفاظت شده سی‌واتين

گردنه‌های مهم:
گردنه ررز

روستاها و شهرهای مهم: 14