نواحي ولايت سغد به مركزيت شهر خجندمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه آشت به مركزيت منطقه شيدان2.79121.7


رودهای مهم:
رود اكتاش
رود پنجاز
رود دژنسی

مناطق حفاظت شده:
منطقه حفاظت شده اكتاش

روستاها و شهرهای مهم: 17