نواحي ولايت سغد به مركزيت شهر خجند
مساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه باباجان غفورف به مركزيت شهر غفورف
2.65
280.9

شهر خجند، مركز استان سغد در اين ناحيه قرار دارد. همچنين درياچه بزرگ قراقوم و رودخانه مشهور سيردريا (سيحون) در اين ناحيه قرار دارند. جاده بين المللی A376 و مسير راه‌آهنی كه به سمت مسكو حركت می‌كند، نيز از اين ناحيه می‌باشد.

روستاها و شهرهای مهم: 17