نواحي ولايت سغد به مركزيت شهر خجندمساحت
(به هزار k/m)
جمعيّت
(به هزار نفر)
ناحيه ظفرآباد به مركزيت منطقه ظفرآباد0.4454.3


اين ناحيه با كشور ازبكستان هم مرز بوده و يك مسير تردد مرزی در اين ناحيه وجود دارد.

روستاها و شهرهای مهم:4